Sieć konsumencka Colway - Rabat 30% na start

Współpraca jest prosta i nie wymaga nakładów finansowych. Pierwszy krok jaki należy zrobić to zapisać się do systemu Colway, co gwarantuje nam mozliwości kupowania produktów colway z 30% upustem oraz okazję do dystrybucji kolagenu Colway (nie jest to konieczne ani wymagane). Zapis do Colway nie zobowiązuje do zakupów produktów czy sprzedaży. Jest formalnym zapisaniem się do sieci Colway wymaganym przez producenta aby miec rabat 30% na start. Jak to wykorzystamy to zależy od nas. Może przynosić nam wymierne korzyści w postać tańszych zakupów produktów czy rozwinięcia biznesu w którym oprócz zysków ze sprzedaży mozna zarabiać korzystając z planu marketingowego colway. Jeśli są jakieś pytania można śmiało dzwonić na 698 001 023 lub wysłać pytanie na maila czy zadać pytanie na chat-cie w dolnym prawym rogu ekranu.

Formularz rejestracyjny
§ 1. COLWAY oświadcza, że jego celami jest: stworzenie polskiej, a w perspektywie międzynarodowej sieci dystrybucji bezpośredniej produktów wytwarzanych w oparciu o wyłącznie polski kapitał oraz polską myśl naukową i technologiczną.

§ 2. 1. COLWAY tworzy Sieć Konsumencką, której Uczestnicy nabywają praw do zakupu na potrzeby własne i osób najbliższych produktów kosmetycznych z rosnącym rabatem.
2. Uczestnik nie ma natomiast żadnych zobowiązań wobec COLWAY, w szczególności nie jest zobowiązany w żaden sposób do handlowania produktami COLWAY.

§ 3. 1. Uczestnik nie jest pracownikiem, agentem ani przedstawicielem COLWAY.
2. Może on natomiast zostać przedstawicielem COLWAY uzyskując status Menedżera.

§ 4. Produkty COLWAY stają się własnością Uczestnika od momentu, gdy za nie zapłaci.

§ 5. Uczestnik nabywający produkty od COLWAY i jego przedstawicieli każdorazowo otrzymać powinien dowód księgowy zakupu.

§ 6. Uczestnik chcący odsprzedawać produkty COLWAY z zyskiem, robić to może tylko na własny rachunek, prowadząc działalność gospodarczą lub na rachunek przedstawiciela COLWAY posiadającego status menedżerski.

§ 7. COLWAY udziela Uczestnikowi rabatu od cen detalicznych brutto swoich produktów w wysokości:
10% do 30% - uznaniowo po podpisaniu niniejszej deklaracji,
34% - od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 3000,00 zł
38% - od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 6000,00 zł
42% - od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 9000,00 zł

§ 8. COLWAY gwarantuje Uczestnikowi nominację na Menedżera, tzn. Przedstawiciela COLWAY uprawnionego do zakupów bezpośrednich w COLWAY i dodatkowej prowizji, od momentu osiągnięcia w dowolnym czasie pułapu zakupów 12000,00 zł detal.

§ 9. Szczegółowe zasady przywilejów wynikających z §8 określi aneks do niniejszej umowy nazwany Umową Menedżerską.

§ 10. Prawa Uczestnika do poszczególnych poziomów rabatowych i do nominacji menedżerskiej są niekwestionowalne, po okazaniu przez niego dowodów zakupu produktów w dowolnym czasie. Nominacji dokonuje COLWAY na wniosek Menedżera.

§ 11. COLWAY gwarantuje Uczestnikowi:
1) nieutracalność osiągniętych pułapów rabatowych,
2) nieingerowanie w działalność nie objętą niniejszą deklaracją włącznie z poszanowaniem działań w innych marketingach sieciowych,
3) niepodwyższanie nigdy w przyszłości cen detalicznych produktów, ani limitów pułapów rabatowych, o kwotę wyższą niż wskaźnik inflacji publikowany przez Główny Urząd Statystyczny,
4) absolutne respektowanie przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

§ 12. COLWAY jest Spółką Jawną, w której zgodnie z polskim prawem udziałowcy odpowiadają za wszelkie zobowiązania, także wynikające z niniejszej Deklaracji - całym majątkiem osobistym.

§ 13. COLWAY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oświadczenia, deklaracje i obietnice składane przez Uczestników innym osobom, jeśli nie były one zgodne z prawdą.

§ 14. Produkty bezpośrednio od COLWAY nabywają tylko Uczestnicy posiadający status menedżerski i prowadzący działalność gospodarczą.

§ 15. Deklaracja niniejsza przyjęta zostanie przez COLWAY tylko jeżeli zawiera pełne dane Uczestnika i czytelne imię i nazwisko oraz prawidłowy PESEL osoby wprowadzającej go do Sieci Konsumenckiej COLWAY

§ 16. 1. Deklaracja niniejsza w przypadku podjęcia przez Uczestnika dystrybucji produktów COLWAY i rekrutacji następnych uczestników Sieci Konsumenckiej otwiera Uczestnikowi te same przywileje co umowa dystrybucyjna.
2. Uczestnik może wypowiedzieć Deklarację z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
3. COLWAY wypowiedzieć może Deklarację jedynie w wypadku:
a) podania przez Uczestnika fałszywych danych
b) przedłożenia przez Uczestnika fałszywego dowodu zapłaty za zamówione towary,
c) podjęcia przez Uczestnika w stosunku do przedstawicieli COLWAY działań noszących znamiona nieuczciwej konkurencji,
d) prób przewerbowywania przedstawicieli COLWAY do innej Sieci.

§ 17. Ewentualne spory rozstrzyga Sąd Rejonowy w Gdyni.

§ 18. Sporządzono w trzech egzemplarzach jednobrzmiących egzemplarzach.

 


Kolagen Naturalny sprzedaje się najlepiej wówczas, gdy konsument po pierwsze: zetknie się osobiście i namacalnie z produktem, mając możliwość choć jednorazowego użycia go, po drugie gdy zostanie zapoznany z jego genezą i biochemicznymi uwarunkowaniami działania.
Kolagen Naturalny jest produktem idealnie wprost przystającym do dystrybucji w sieci konsumenckiej marketingu bezpośredniego. Tak orzekali fachowcy i tego dowiódł niebywały sukces sieci Colway już po czterech miesiącach jej działania.
Nie proponujemy zatem Państwu skomplikowanej drabiny sukcesu. Sieć nasza, bez tytułomanii, przewiduje zaledwie dwa szczeble kariery: Dystrybutora i Menedżera, z tym że na osobę zdobywającą Nominację Menedżerską czekają naprawdę godne pieniądze.

Dla kogo jest sieć konsumencka Colway ?
1. Dla osób które stosują produkty kolagenowe firmy Colway i chcą je kupować taniej.
2. Dla osób które chcą dorobić np do pensji rozprowadzając produkty wśród znajomych.
3. Dla osób, które mają zmysł handlowy i chcą zarobić dodatkowe pieniądze.
4. Dla osób prowadzących salony kosmetyczne czy fryzjerskie, gdzie z łatwością mozna stosować i sprzedawać produkty Colway.

Zapis do sieci Colway zapewnia na stałe:
1 - prawo do nabycia kompletu materiałów niezbędnych do podęcia dystrybucji produktu i budowy sieci - non profit, w cenie kosztów ich wytworzenia.
2 -  prawo nabycia produktów firmy Colway w dowolnej ilości w dowolnej, dostępnym aktualnie u Menadżera asortymencie, juz z rabatem 30%.
3 -  prawo do tworzenia grupy konsumenckiej;

Zapis do sieci Colway nie obliguje nas do nabycia produktów, ani do rejestrowania działalności gospodarczej.
Dystrybutorowi przysługują następujące rabaty od cennika COLWAY, obowiązującego w sprzedaży detalicznej Kolagenu Naturalnego Unikalna Formuła 5-23:

30% - po wpisaniu do systemu Colway
34% - po osiągnięciu w dowolnym czasie poziomu zakupów 3 000,00 zł
            liczonego w cenach detalicznych;
38% - po osiągnięciu w dowolnym czasie poziomu zakupów 6 000,00 zł
            liczonego w cenach detalicznych;
42% - po osiągnięciu w dowolnym czasie poziomu zakupów 9 000,00 zł
            liczonego w cenach detalicznych;

Jest to już poziom menadżerski. Po osiągnięciu poziomu zakupów 10 400 pkt liczonego w cenach detalicznych, faktyczny Menadżer otrzymuje nominację, uprawniającą go do czerpania profitów z obrotu zbudowanej przez siebie w międzyczasie struktury.
 

Co odróżnia System marketingowy COLWAY od innych marketingów sieciowych:

- System wpisany jest w umowy cywilno-prawne, Dystrybucyjna i Menedżerska podpisywane przez zarząd spółki jawnej i uczestnika, co jest pierwszym takim casusem w światowym marketingu sieciowym. Gwarantuje to bezpieczeństwo prawne dla uczestników i zasadę niezmienialności reguł, tak powszechnie łamaną w wielu marketingach sieciowych
- Jest dostępny tak samo placówkom handlowym, jak i sprzedawcom bezpośrednim, wysyłkowym, internetowym - można sponsorować hurtownie i nawet wielka hurtownia nie ma szans obejścia swojego maleńkiego dostawcy
- Od nikogo nie żąda się wyłącznej lojalności
- Wszelkie dochody gwarantuje umową
- Zapewnia prawnie niezmienialność reguł gry
- Twórcy biznesu odpowiadają własnym majątkiem za realizację umów o współpracy
- Ceny produktów są dostosowane do polskich kieszeni
- Rabaty zakupowe sięgają 42%, a prowizje oprócz nich - 28% cen detalicznych
- Osiąganie tych poziomów jest realniejsze niż gdziekolwiek dotąd
- Nie nakłada żadnych przymusów zakupowych
- Nie wymaga dokonania obrotu w żadnym, konkretnym czasie
- Nie ma "starterów", ani opłat za uczestnictwo
- Materiały reklamowe i informacyjne nabywa się bez marży, w kosztach ich wytworzenia
- Zapewnia menedżerom możliwość odbioru prowizji za każdą złotówkę obrotu ich struktury, poprzez prawo rozdysponowania tego obrotu
- Nie wymaga praktycznie od nikogo dokonywania sprzedaży detalicznej
- Nie ma żadnych "punktów", tytułomanii, cech sekty, ani piramidy
- Zasady są proste i interpretowane na korzyść uczestników sieci
- Wszystko, cokolwiek wymyślali uczestnicy innych networków, aby wyciągnąć pieniądze z systemu, jest tu dozwolone, a nawet zalecane
- Początek nie wymaga inwestycji
- Dla ambitnych istnieją drogi do kariery na skróty
- Jest to sieć już eksplodująca, a jeszcze nowa, co zapewnia zapoczątkowującym rozwój struktur-bajeczne zyski
- Nigdy nie będziemy "poprawiać" systemu-bo nie ma już nic do poprawienia, tak korzystnego dla uczestników networku, nie wdrożono dotąd nigdzie na świecie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

INTERESUJE CIĘ DYSTRYBUCJA? MASZ WIĘCEJ PYTAŃ ?

Zapraszamy do kontaktu 698 001 023 lub sklep@colway-kolagen.com


Strona głównaStrona główna